Regulamin rekrutacji dzieci

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Do Przedszkola Niepublicznego "U Cioci Gosi" w Szczecinku
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Oz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm. Wynikającymi z Dz. U. z 2014r. poz. 7)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
3. Statut Przedszkola Niepublicznego "U Cioci Gosi" w Szczecinku
§1
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Miasta Szczecinek, a do 2014 roku również dzieci 6-letnie jeżeli rodzice wyrażą taką wolę.
2. W uzasadnionym przypadku dyrektor przedszkola może również przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
3. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.
4. Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
5. Liczba oddziałów określona w" Arkuszu organizacyjnym przedszkola" jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor możne wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.
§2
Podstawa rekrutacyjna dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie od 1 marca do 31 marca.
a) Przyjęcia dzieci odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypefnionych "wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola";
b) O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając zasady okreslone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie Przedszkola, przyjmuje dzieci - w miarę istniejqcych miejsc;
c) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się po 15 kwietnia;
d) Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola wywieszane będą po 15 czerwca;
e) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyjętych do przedszkola podpisują z dyrektorem na początku września danego roku szkolnego umowę dotyczącą warunków pobytu i korzystania ze świadczeń przedszkola.
§3
1. Jeżeli liczba wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.
2. Jeżeli liczba wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola przekracza liczbę miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w trzech etapach:
a) I etap obejmuje postępowanie, w którym brane są pod uwagę kryteria ustawowe zwarte w ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r. poz. 7). Kryteria te mają
jednakową wartość.
b) II etap ma zastosowanie w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na I etapie lub jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami i obejmuje postępowanie, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria:
• Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola 3pkt,
• Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą 2pkt,
• Liczba zadeklarowanych godzin we wniosku dziecka (powyżej 5h) 1pkt za każdą godzinę,
c) III etap obejmuje postępowanie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z pkt. 1,2, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w którym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza terenem danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi wyżej.
d) Kryteria o których mowa w ust. 3 pkt. 2 mają różną wartość. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów są oświadczenia rodziców (opiekunow prawnych).
§4
Skład przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, w której skład wchodzą:
a) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej;
b) Dyrektor przedszkola i z-ca Dyrektora;
c) Pracownik administracyjny;
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3. Członkami komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:
a) Przedstawiciele związków zawodowych;
b) Przedstawiciele MJOO;
4. Do zadań komisji należy w szczególności:
a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
§5
Komisja rekrutacyjna analizuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokonuje rekrutacji na podstawie kryteriów przyjęć dzieci do przedszkola zawartych w § 3 i Statucie Przedszkola.
§6
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy kandydatów zawierają imiona i nazwiska kandydatow uszeregowane w kolejnosci alfabetycznej oraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic możne wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sadu administracyjnego.
§7

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole niepubliczne, nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoty lub placowki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające musi zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego zapisy paragrafów 3-7 stosuje się odpowiednio.
§8
O przyjęciu dzieci w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę kryteria zawarte w §3.
§9
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej przedszkola oraz w biurze przedszkola;
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 marca 2014r.

Additional information