PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Organizacja spotkań 
z rodzicami

 • Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych
 • Ustalenie potrzeb dzieci oraz innych ważnych informacji na temat rozwoju dzieci, w tym poznanie ich sytuacji społecznej - wywiady z rodzicami, ankiety
 • Zebranie ogólne dotyczące: opłat, zmian w statucie przedszkola, zajęć dodatkowych, ubezpieczenia dzieci, koncepcji pracy przedszkola i planu pracy przedszkola
 • Zebrania grupowe dotyczące: realizacji nowej podstawy programowej, ramowego rozkładu dnia w przedszkolu, obowiązujących programów, obowiązujących dokumentów - oświadczenia, zgody itp.
 • Spotkanie z rodzicami dotyczące teorii inteligencji wielorakich - wspólna diagnoza dominującej u dziecka inteligencji za pomocą posiadanych narzędzi badawczych
 • Wskazówki dla rodzica, w jaki sposób może rozwijać dany rodzaj inteligencji u dziecka w warunkach domowych (ankieta, materiały dla rodzica, lista zabaw)
 • Podsumowanie działalności przedszkola za I półrocze - zebranie ogólne i zebrania grupowe
 • Informacja dla rodzica na temat gotowości szkolnej dziecka - indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami
 • Zebranie ogólne i grupowe podsumowujące II półrocze pracy wychowawczo - opiekuńczej i dydaktycznej w przedszkolu
 • Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji i diagnoz (dni informacji dla rodziców)
 • Zebrania grupowe i indywidualne z rodzicami według potrzeb

Dyrektor, wychowawcy grup (zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola oraz planem nadzoru)

Wrzesień 2016

Wrzesień, październik 2016


Wrzesień 2016

 

Wrzesień 2016
Do 30.11.2016Do 30.11.2016
wg potrzeb
Luty 2017

Kwiecień 2017Czerwiec 2017


Do 30.10.2016
i do 10.06.2017 (obserwacje),
do 30.04.2017 (diagnozy)

Wg potrzeb

Wspieranie rodziców
w pozyskiwaniu wiedzy pedagogicznej na temat rozwoju i zdrowia dziecka, oddziaływania nauczyciel - rodzic

 • Prowadzenie kącika dla rodziców "To warto przeczytać"
 • Prowadzenie kącika "Wymiana książek"
 • Współpraca z rodzicami za pośrednictwem tablicy informacyjnej "Czego uczymy się w przedszkolu"
 • Ekspozycja prac plastycznych - wytworów dziecięcej twórczości
 • Zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach otwartych
 • Zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach adaptacyjnych
 • Udostępnianie rodzicom bieżących informacji za pośrednictwem strony internetowej oraz portali społecznościowego Facebook

Dyrektor, wychowawcy grup, nauczyciele, zespół
ds. promocji

Cały rok,
na bieżąco

Współudział nauczyciela
i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci; organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci
i rodziców

 • Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
 • Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom
 • Współpraca nauczyciela i rodziców w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu ( tematy dotyczące ogólnych założeń planu pracy, warunków prawidłowego rozwoju dziecka, organizacja uroczystości)
 • Informowanie rodziców o możliwości korzystania z porad specjalistów w przedszkolu oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci (pedagog, psycholog, logopeda, inni)
 • Omówienie założeń pomocy psychologiczno - pedagogicznej, przekazanie informacji rodzicom dzieci objętych pomocą
 • Informowanie rodziców o postępach dziecka, troska o kontynuowanie pracy z dzieckiem w domu wg zaleceń terapeuty
 • Objęcie dzieci terapią logopedyczną, pedagogiczną w oparciu
  o wcześniejszą diagnozę, zgodnie z zaleceniami zawartymi
  w orzeczeniu
 • Wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu pomocy ze strony poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • Informowanie rodziców o zagadnieniach dotyczących specyficznych problemów dzieci

Specjaliści, terapeuci, dyrektor, wychowawcy grup, nauczyciele

Cały rok, zgodnie z ustalonymi terminami spotkań oraz wg potrzeb

Współudział rodziców
w pracach na rzecz przedszkola

 • Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz przedszkola. Pomoc w pracach związanych z realizacją nowej koncepcji pracy przedszkola (wzbogacanie ośrodków zainteresowań, m.in. ośrodek przyrodniczo - badawczy - przynoszenie przetworów itp.)
 • Włączenie rodziców we wzbogacanie bazy materialnej grup przedszkolnych (materiały, przybory itp.)

Wychowawcy grup, nauczyciele

Cały rok,
wg potrzeb

Udział członków rodziny
w uroczystościach przedszkolnych, konkursach

 • Współudział rodziców w przygotowaniu uroczystości, festynów rodzinnych, akcji charytatywnych realizowanych w przedszkolu
 • Organizowanie konkursów rodzinnych
 • Współpraca w organizowaniu wycieczek

Wychowawcy grup, nauczyciele

Cały rok, wg kalendarza imprez i wycieczek

Współpraca w zakresie podnoszenia higieny

 • Systematyczna kontrola czystości u dzieci
 • Szerzenie informacji na temat higieny, edukacja prozdrowotna
 • Wymiana informacji dotyczących zdrowia dziecka na linii rodzic - nauczyciel

Pielęgniarka, nauczyciele

Cały rok

Additional information