Grupy integracyjne

GRUPY INTEGRACYJNE W NASZYM PRZEDSZKOLU.

Wiele osób stara się dziś w kontaktach międzyludzkich, aby osoby niepełnosprawne nie musiały już żyć w izolacji, lecz ich obecność w życiu codziennym była oczywista.
Od trzech lat w naszym Przedszkolu funkcjonują grupy integracyjne, zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom niepełnosprawnym.  W przedszkolnych oddziałach integracyjnych już od wczesnego dzieciństwa uczymy dzieci wzajemnej tolerancji, życzliwości i zrozumienia. Placówki integracyjne dają szansę wychowania młodego pokolenia, które będzie w przyszłości akceptowało i rozumiało ludzi niepełnosprawnych.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja Praw Dziecka, mówi: „Dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne winny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantującym im godność, umożliwiającym im czynne uczestniczenie w życiu społeczeństw” oraz nowa Ustawa oświatowa dały prawo niepełnosprawnym dzieciom do korzystania z powszechnie obowiązujących form kształcenia, a rodzicom możliwość wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka.

Zadania opiekuńcze i rewalidacyjne realizowane odpowiednio do potrzeb wychowanków, w naszym Przedszkolu:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw w Przedszkolu, na spacerach i podczas wyjść zorganizowanych poza placówkę;

  • Otaczanie szczególną opieką i wsparciem dzieci rozpoczynających pobyt w Przedszkolu;

  • Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia rodzicom wychowanków Przedszkola;

  • Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego niedorozwoju i zaburzeń;

  • Wzmacnianie sfer nieosłabionych;

  • Korygowanie i kompensowanie istniejących braków i trwałych uszkodzeń organizmu;

  • Stymulowanie i dynamizowanie ogólnego rozwoju, które umożliwia włączanie się w życie społeczne;

  • Przywracanie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej.

Nasi wychowankowie są wspomagani w rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym i społecznym.
Praca w oddziale integracyjnym jest zorganizowana tak, aby dzieci niepełnosprawne w możliwie największym zakresie mogły uczestniczyć w tym co robią inne dzieci. Wymaga to jednak konstruowania zajęć, by w większości ich ogniw mogły uczestniczyć dzieci niepełnosprawne. Taka forma pracy wymaga obecności nauczyciela wspomagającego, które integruje pracę dzieci niepełnosprawnych  z resztą grupy.
Praca z dziećmi niepełnosprawnymi jest dla nas nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem i utwierdza nas w przekonaniu o słuszności tworzenia przedszkoli integracyjnych. Pragniemy dzieciom dać szansę na powrót do zdrowia i  godnego życia w społeczeństwie.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE SĄ OTOCZONE SZCZEGÓLNĄ TROSKĄ I ZAPEWNIAMY IM BEZPŁATNĄ OPIEKĘ SPECJALISTÓW REHABILITANTÓW.

Additional information